Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Medisch Pedicure Elsbeth

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch pedicure Elsbeth (verder aangeduid als MPE) en de cliënt waarop MPE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanning MPE

MPE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. MPE zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan MPE melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MPE het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag MPE de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het afgesproken honorarium berekenen.
MPE moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

MPE vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. MPE vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 1. Persoonsgegevens en Privacy

MPE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacy policy bieden we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Voor verdere informatie over de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar onze privacy policy.

 1. Geheimhouding

MPE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MPE verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

MPE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat MPE is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
MPE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Garantie

MPE geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. De garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door MPE geadviseerde heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Beschadiging en diefstal

MPE heeft het recht van de cliënt schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. MPE meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan MPE.
MPE moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal MPE de behandeling opnieuw verrichten zoal overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien MPE en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MPE het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen MPE en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.